Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Центральноукраїнський національний технічний університет, ЦНТУ

ЦНТУ, Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1929

Інформація про внз:

Кіровоградський національний технічний університет перейменовано на Центральноукраїнський національний технічний університет.

Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ) - потужний навчально-виховний і науковий центр України, виш 4 рівня акредитації.

Його історія починається зі створення у квітні 1929 року в м. Зінов'євськ, в умовах прискореної індустріалізації країни, вечірнього робітничого індустріального інституту сільськогосподарського машинобудування. Інститут розташувався у приміщенні колишнього Єлисаветградського земського реального училища. Зараз там знаходиться Кропивницький інженерний коледж ЦНТУ.

Але Інститут проіснував недовго. 26 лютого 1933 року Народний комісаріат важкої промисловості СРСР видав наказ про його ліквідацію. Вже на той час вуз підготував близько 350 фахівців. Значну частину студентів ліквідованого інституту було переведено до організованого технікуму сільськогосподарського машинобудування, який на сьогодні є структурним підрозділом Кіровоградського національного технічного університету.

Інтенсивний розвиток сільськогосподарського машинобудування у післявоєнні роки продиктував потребу відновлення підготовки інженерних кадрів у місті. В травні 1956 року, згідно з наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР, на базі Кіровоградського технікуму сільськогосподарського машинобудування було організовано вечірнє відділення Харківського політехнічного інституту. У 1962 році відбулася реорганізація Кіровоградського вечірнього відділення у філіал Харківського політехнічного інституту з організацією підготовки спеціалістів за денною та вечірньою формами навчання.
Серед випускників Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування відомі керівники і організатори виробництва, державні діячі, розробники нової техніки, винахідники, визнані вчені.

Останніми роками, в умовах економічної кризи, колектив вузу ефективно працював над питаннями розгортання нових напрямків підготовки фахівців, впровадження нових навчальних технологій, комп'ютеризації навчального процесу, підготовки власних науково-педагогічних кадрів. Все це сприяло тому, що інститут досяг найвищого, ІV рівня акредитації освітньої діяльності.
Результатом плідної роботи колективу Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування стала Постанова Кабінету Міністрів України за № 1972 від 14.12.1998 року про реорганізацію навчального закладу у Кіровоградський державний технічний університет.

Враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів Кіровоградського державного технічного університету, його вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, Президент України Л.Д. Кучма своїм Указом від 5 березня 2004 року надав університету статус національного. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №1291 від 27 жовтня 2016 року, Кіровоградський національний технічний університет перейменовано на Центральноукраїнський національний технічний університет.

Не можна не назвати тих керівників, які крок за кроком вели колектив навчального закладу до рівня університету. Це В.І. Даниленко, О.І. Баулін, В.М. Пестунов, В.О. Степанов, Г.Р.Носов, В.Р. Кучеренко, В.О. Кондратець, М.І. Черновол.

Сьогодні університет має добре розвинені зв'язки з машинобудівними заводами та об'єднаннями України, підприємствами агропромислового комплексу, транспорту, будівництва, електропостачання, фінансово-банківськими установами та приватними фірмами, для яких він готує фахівців.

Центальноукраїнський національний технічний університет має широкі міжнародні зв'язки з навчальними закладами та науковими центрами Болгарії, Швейцарії, Чехії, Бельгії, Куби, Франції, Англії, Німеччини, Росії та ін. До навчального процесу залучаються представники Корпусу миру США. Зараз в університеті навчається 95 студентів з 14 країн далекого зарубіжжя, а за період його існування підготовлено понад 550 спеціалістів для 65-ти країн світу.

Крім освітньо-професійної діяльності, університет виконує функції науково-методичного центру з питань сільськогосподарського машинобудування, електроенергетики, екології, автоматики, економіки та ін. Як єдиний у регіоні вищий навчальний заклад, що забезпечує кадрами промисловість і сільське господарство, університет виконує і координує наукові дослідження в межах регіону, здійснює оперативну перепідготовку фахівців за необхідними напрямками.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

Факультет автоматики та енергетики

 • Кафедра автоматизації виробничих процесів;
 • Кафедра електротехнічних систем та енергетичного менеджменту;
 • Кафедра програмування комп`ютерних систем і мереж;
 • Кафедра фізичного виховання.

Факультет економіки та менеджменту

 • Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Кафедра економіки та підприємництва
 • Кафедра економіки, менеджменту та комерційної діяльності
 • Кафедра суспільних наук, інформаційної та архівної справи

Факультет обліку та фінансів

 • Кафедра економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики;
 • Кафедра бухгалтерського обліку;
 • Кафедра аудиту та оподаткування;
 • Кафедра фінансів та планування.

Факультет проектування та експлуатації машин

 • Кафедра експлуатації та ремонту машин;
 • Кафедра будівельних, дорожніх машин і будівництва;
 • Кафедра деталей машин та прикладної механіки;
 • Кафедра вищої математики та фізики.

Факультет сільськогосподарського машинобудування

 • Кафедра сільськогосподарського машинобудування;
 • Кафедра загального землеробства;
 • Кафедра екології та охорони навколишнього середовища;
 • Кафедра іноземних мов.

Механіко-технологічний факультет

 • Кафедра технології машинобудування;
 • Кафедра металорізальних верстатів та систем;
 • Кафедра обробка металів тиском та спецтехнологій;
 • Кафедра матеріалознавства та ливарного виробництва;
 • Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення.

Університет проводить підготовку фахівців за спеціальностями/спеціалізаціями:

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
- Документознавство та інформаційна діяльність
- Інформаційна аналітика та зв'язки з громадськістю

051 Економіка
- Економіка підприємства
- Управління персоналом та економіка праці
- Економічна кібернетиката програмування

071 Облік і оподаткування
- Адміністрування податків та податковий менеджмент
- Облік, контроль та оподаткування в управлінні
- Облік і контроль в державному секторі економіки
- Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент
- Менеджмент бізнес-організацій
- Управління фінансово-економічною безпекою
- Менеджмент туризму
- Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
- Організація комерційної діяльності у сфері послуг та торгівлі
- Економіка та організація бізнесу

101 Екологія

123 Комп'ютерна інженерія
- Комп'ютерна інженерія
- Комп'ютерні системи та мережі

125 Кібербезпека

131 Прикладна механіка
- Обладнання і технологія обробки металів тиском та спецтехнології
- Комп'ютеризовані та роботизовані технології машинобудування
- Мехатроніка, обладнання та процеси 3D друку
- Обладнання та технології ливарного виробництва

132 Матеріалознавство
- Відновлення машин та обладнання

133 Галузеве машинобудування
- Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
- Галузеві технології машинобудування
- Процеси механічної обробки, верстати та інструменти
- Обслуговування обладнання ливарного виробництва
- Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва
- Обладнання переробних і харчових виробництв

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
- Електротехнічні системи електроспоживання
- Енергетичний менеджмент
- Енергетика та автоматика аграрного комплексу

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

172 Телекомунікації та радіотехніка

192 Будівництво та цивільна інженерія

201 Агрономія

208 Агроінженерія
- Технічний сервіс
- Агроінженерія

274 Автомобільний транспорт

275 Транспортні технології

281 Публічне управління та адміністрування

292 Міжнародні економічні відносини
- Міжнародна економіка

Інформація для абітурієнта

Центр довузівської підготовки ЦНТУ набирає групи для вивчення предметів, що виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання. Зі слухачами проводять заняття висококваліфіковані викладачі з багаторічним досвідом підготовки до успішного проходження ЗНО.
Слухачі матимуть можливість:

 • - прослухати курс з вивчення одного або кількох предметів (за вибором), що виносяться на ЗНО;
 • - обрати зручну форму навчання (очну або заочну - дистанційну);
 • - пройти пробне тестування за матеріалами Одеського регіонального та Українського центрів оцінювання якості освіти;
 • - отримати інформацію про особливості вступної кампанії;
 • - отримати додаткові бали до загального рейтингу абітурієнта при вступі на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності Центральноукраїнського національного технічного університету.

Додаткова інформація:
До складу ЦНТУ входять Машинобудівний та Політехнічний коледжі. Також працюють центр заочної та дистанційної освіти і центр підготовки фахівців для зарубіжних країн, діє науково-художня бібліотека.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Центральноукраїнського національного технічного університету (ЦНТУ) у Кропивницькому (Кіровограді), термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Місцезнаходження і контакти

 • Місто: м. Кропивницький (м. Кіровоград)
 • Адреса: просп. Університетський, 8
 • Телефони: +38(052)255-92-34

Додаткова інформація

 • Підготовчі курси: так
 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так
 • Гуртожиток: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

25.05.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Пошук навчального закладу

Университеты. Академии. Институты: Справочник вузов III-IV уровня vish
аккредитации с ценами на обучение. В помощь абитуриенту - все статьи раздела

Вы можете выбрать интересующую вас специальность, сравнить программы государственного и частного образования, узнать стоимость обучения и условия поступления, ознакомиться с вариантами дистанционного или заочного обучения.