s-osvita.com.ua ОБУЧЕНИЕ В УКРАИНЕ Знакомьтесь: ВУЗ! Факультет біотехнології і біотехніки НТУУ «КПІ»


Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Факультет біотехнології і біотехніки НТУУ «КПІ»

 

 foto 1

Факультет

біотехнології і біотехніки

Національного технічного університету України “КПІ”

logo fbb 

 Запрошує  на  навчання!

foto 2

foto 3

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” (НТУУ”КПІ”) – один з найбільших і найвідоміших вищих навчальних закладів Європи, що готує фахівців у відповідності до пріоритетних напрямків розвитку не тільки України, але й розвинених країн світу. В січні 2001 року в НТУУ”КПІ” було створено перший на Україні факультет біотехнології і біотехніки. Київська політехніка виступила фундатором не тільки нового напряму підготовки фахівців, але і нового погляду на сучасні реалії життя.

Біотехнологія – це наука про одержання необхідних людині продуктів і матеріалів з використанням живих організмів або   клітин та спеціального обладнання - біотехніки.

В даний час біотехнологічним шляхом одержують лікувальні препарати, що мають високу терапевтичну цінність – антибіотики, інтерферони, гормони, фактори згортання крові.

Найважливішими біотехнологічними продуктами є харчові добавки і біологічно активні речовини (білки, амінокислоти, вітаміни, ферменти та ін.).

Біотехнологія забезпечує сільське господарство бактеріальними добривами, мікробіологічними засобами захисту рослин від хвороб і шкідників, регуляторами росту. Біотехнологічним шляхом отримані генетично модифіковані рослини, стійкі до гербіцидів, комах, грибів, а також здатних рости в несприятливих кліматичних умовах (засолення або закиснення ґрунтів).

Біотехнологія дає людству поновлюванні енергетичні джерела – спирти, біогенні вуглеводні, водень, отримані на основі біоконверсії відходів промислового і сільськогосподарського виробництв.

Біотехнологія може різко обмежити масштаби забруднення планети промисловими, сільськогосподарськими і побутовими відходами за рахунок їх переробки на корисні продукти. Сучасні розробки спрямовані на створення безвідходних технологій і одержання матеріалів, що легко руйнуються, і т.д.

На сьогоднішній день у складі факультету біотехнології і біотехніки, що очолює декан доктор біологічних наук, професор Дуган Олексій Мартемянович, працюють 4 кафедри – промислової біотехнології, біотехніки та інженерії, екобіотехнології та біоенергетики, біоінформатики, які випускають фахівців за такими спеціальностями:

  • Промислова біотехнологія
  • Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
  • Екологічна біотехнологія та біоенергетика
  • Молекулярна біотехнологія

Підготовка фахівців ведеться на бюджетній та контрактній основі (денна, заочна форми) за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями - бакалавр, спеціаліст та магістр. Проводиться підготовка кандидатів та докторів наук.

 

foto 4

Професор Дуган О. М.

Кращі студенти та аспіранти проходять стажування за кордоном.

На факультеті систематично проводять студентські науково-практичні конференції, семінари, конкурси кращих студентських робіт; функціонує науковий студентський гурток.

На базі Військового інституту при університеті здійснюється військова підготовка.

Довузівська підготовка (біологія, хімія, математика) довідки за телефоном 454-90-35, 406-81-84

Спеціальність 7(8).05140101 «Промислова біотехнологія» (напрям «Біотехнологія»)

                Промислова біотехнологія забезпечує розробку технологій і випуск таких продуктів як хлібопекарські дріжджі, органічні кислоти, ферменти, антибіотики, амінокислоти, вітаміни, ветеринарні препарати, гормони тощо; створення трансгенних мікроорганізмів, тварин і рослин. Кафедру промислової біотехнології, що здійснює випуск фахівців за даною спеціальністю, очолює доктор біологічних наук, професор Дуган Олексій Мартемянович.

Навчання. Майбутні фахівці-біотехнологи фактично отримують три освіти: хімічну, інженерну, біологічну. Окрім загальнонаукових та інженерних дисциплін, студенти кафедри вивчають такі дисципліни як мікробіологія та вірусологія, біохімія, генетика, клітинна та генетична інженерія, імунологія, загальна біотехнологія, основи фармацевтичних виробництв, біотехнологія рослинних та тваринних клітин тощо.

Працевлаштування. Спеціальність «Промислова біотехнологія» забезпечує науковими і інженерними кадрами біотехнологічні, біохімічні і хімічні виробництва, підприємства харчової промисловості, наукові та проектні установи біологічного і хімічного профілю, фірми і установи, що випускають харчові добавки та ветпрепарати, контрольно-виробничі та контрольно-аналітичні лабораторії. Наші випускники працюють на таких підприємствах як ЗАТ “Біофарма”, АТ “Київмедпрепарат”, ФФ “Дарниця”, ВАТ «Фармак», а також в установах Інститут мікробіології та вірусології НАН України, Інститут фармакології та токсикології АМН України, Інститут молекулярної біології та генетики, інститут харчових біотехнологій і геноміки та інших.

Більш детальну інформацію про спеціальність та умови підготовки і вступу Ви зможете отримати на кафедрі Промислової біотехнології (Київ, Пр. Перемоги 37, 4 корпус, к. 043; тел. 406-82-13).

Сайт www.biotech.kpi.ua, адреса prombt@ukr.net.

Спеціальність 7(8).05050314 – Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв  (напрям «Машинобудування»)

Сьогодні неможливо уявити існування цивілізації високого рівня без використання біологічно активних речовин біотехнологічного походження, сполук та їх похідних. Саме тому на дипломованих спеціалістів з розробки біотехнологічного і фармацевтичного обладнання та проектування відповідних підприємств є великий попит.

Кафедра біотехніки та інженерії під головуванням доктора технічних наук, професора Мельник Вікторії Миколаївни, готує фахівців, які добре орієнтуються у закордонному та вітчизняному обладнанні фармацевтичних та мікробіологічних виробництв і завдяки цьому здатні здійснювати інженірінг по впровадженню цього обладнання на вітчизняних виробництвах, проектують нове обладнання для галузі.

foto 8 

Професор Мельник В.М.

Навчання. Для отримання найсучасніших лікарських препаратів та тест-систем в фармацевтичній промисловості використовується складне та різноманітне обладнання для синтезу, очистки, отримання готових лікарських форм. Тому, окрім загальнонаукових, студенти вивчають такі дисципліни як процеси і апарати фармацевтичної та мікробіологічної промисловості, теорія механізмів і машин, автоматизація фармацевтичного та мікробіологічного виробництва, шуми і вібрація обладнання, неперервні лінії для таблетування, дозування, пакування лікарських препаратів тощо.

Працевлаштування. Випускники кафедри працюють на підприємствах галузі, зокрема, на ФФ “Дарниця”, в Інституті технічної теплофізики НАН України, АТ “Київмедпрепарат”, ВАТ “Фармак”, ЗАТ НВЦ “Борщагівський ХФЗ”, ВАТ “Стиролбіотех”, ЗАТ «БАХМАЧКОНСЕРВМОЛОКО», ТОВ «ФАРМА СТАРТ», Корсунь- Шевченковський плодоконсервний з-д та на підприємствах харчової промисловості.

Більш детальну інформацію про спеціальність та умови підготовки Ви зможете одержати на кафедрі біотехніки та інженерії (Київ, пр. Перемоги 37, 4 корпус, к. 6/2, тел. 454-94-51, 406-81-83). Наш e-mail: bti@fbt.ntu-kpi.kiev.ua

 

 foto 6 1

Професор Кузьмінський Є.В.

Спеціальність: 7(8).05140105 «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»

(Напрям «Біотехнологія»)

Екологічна біотехнологія та біоенергетика – один з найбільш перспективних напрямів, який використовує біологічні системи і методи генної і клітинної інженерії для покращення якості довкілля та вирішення енергетичних проблем суспільства.

Формування кафедри екобіотехнології та біоенергетики було обумовлене потребою ринку праці у висококваліфікованих працівниках з новітньою системою знань, навиків та вмінь у сфері екобіотехнології та біоенергетики. Кафедру екобіотехнології та біоенергетики, що здійснює випуск фахівців за даною спеціальністю, очолює доктор хімічних наук, професор Кузьмінський Євген Васильович.

Підготовка фахівців здійснюється за використання сучасних наукових досягнень в різних галузях науки і техніки (нанотехнології, біоінженерії, математичного моделювання, біосенсорики, біологічних та фізико-хімічних методів аналізу).

Навчання. Протягом навчання випускники кафедри отримують широкий спектр знань та навиків у циклі курсів фундаментальних наук та фахових дисциплін (екобіотехнологія, мікробіологія та вірусологія, генетика та біоінжинерія, біохімія, технології переробки біомаси та відходів, біотехнологія очищення води, відновлювальна та воднева енергетика, біологічні та хімічні сенсорні системи, біотехнологія рослин, методи аналізу в біотехнології та ін.). Практична підготовка здійснюється на базі інститутів НАН України.

Працевлаштування. Випускники кафедри працюють на підприємствах харчової, хімічної та біотехнологічної промисловості (ВАТ ПБК «Славутич», ВАТ «Оболонь», ВАТ «Стиролбіотех» тощо) , в інженерно-конструкторських та проектувальних організаціях, підприємствах з одержання енергії (біогаз, біодизель) та переробки твердих та рідких відходів, закладах екологічного та санітарного нагляду, сертифікації та стандартизації, інститутах та установах МОН, НАН України, профільних органах державного управління.

Більш детальна інформація про спеціальність та умови підготовки Ви зможете отримати на кафедрі: 03056, м. Київ, Проспект Перемоги, 37 (корп.4, кімн.182). Телефон: (044) 406-81-84, (044) 454-97-79. E-Mail: kuzminskiy@fbt.ntu-kpi.kiev.ua

 

Спеціальність 7(8).05140102 «Молекулярна біотехнологія»

(напрям «Біотехнологія»)

Біоінформатика – наука про застосування сучасних інформаційних та обчислювальних технологій в молекулярній біології для аналізу і систематизації біологічних даних, моделювання процесів, які відбуваються на молекулярному рівні, для створення високоефективних біотехнологічних виробництв фармацевтичних препаратів біосенсорів, діагностикумів тощо. Фахівців такої спеціалізації готує кафедра біоінформатики, яку очолює доктор технічних наук, професор Горобець Світлана Василівна.

 

 foto 7

Професор Горобець С.В.

Навчання. Під час навчання на кафедрі біоінформатики майбутній біотехнолог має змогу засвоїти, окрім основної програми спеціальності промислова біотехнологія, ще і нові профільні курси зі спеціалізації біоінформатика, зокрема, навчитись працювати зі світовими базами даних з молекулярної біології, оволодіти навиками роботи з програмування вирівнювання нуклеотидних та амінокислотних послідовностей, пошуку гомологічних послідовностей і побудови філогенетичних дерев. Впродовж навчання на кафедрі біоінформатики студент отримує знання з таких фахових дисциплін: біоінформатика, молекулярна біологія, структура позаклітинного матриксу, основи синергетики, генетичні алгоритми, методи математичної статистики, комбінаторики та теорії імовірності в біотехнології тощо.

Працевлаштування. Випускники кафедри зможуть працювати на біотехнологічних, біохімічних та хімічних виробництвах, фармацевтичних підприємствах, на підприємствах харчової промисловості, в наукових та проектних установах біологічного, медичного і хімічного спрямування, діагностичних лабораторіях, наукових центрах зі створення нових форм лікарських препаратів.

Більш детальна інформація про спеціалізацію: м. Київ, НТУУ«КПІ», вул. Політехнічна, корпус      № 18, кімнати 223, 224-а. Контактні телефон/факс: (044) 454-99-37, (044) 406-80-54. E-mail: pitbm@ukr.net,   pitbm@ntu-kpi.kiev.ua

 

 

 

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Представляем вашему вниманию s-osvita.com.ua и Журнал «Сучасна освiта» - помощники в выборе учебного заведения.
   Университеты, академии и институты, техникумы, колледжи и училища , тренинги и семинары , курсы , обучение за рубежом , повышение квалификации или второе высшее образование, аспирантура и магистратура, докторантура, МВА - наблюдайте за рынком образовательных услуг, делайте выводы и стройте планы.
   Поступите в Вуз Киева или Украины. Лучшие институты, университеты и академии Киева и Украины ждут вас. Получите высшее или второе высшее образование в одном из негосударственных или государственных вузов Киева, Украины. Медицинские академии, педагогические университеты, юридические институты, экономические институты, финансовые академии, технические вузы, гуманитарные вузы, социальные вузы приглашают тебя на дни открытых дверей . Найдите свой вуз на s-osvita.com.ua
    Читайте наш всеукраинский рекламно-информационный журнал «Сучасна освiта», который издается с 1997 года. В статьях журнала найдете об образовании почти все: от комментариев к законам и перспективных планах правительства страны - до разбора ситуаций на экзаменах и практических советов преподавателей.