s-osvita.com.ua НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ Знайомтесь: ВНЗ! Впровадження IT-технологій - пріоритети Київського університету права НАН України


Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Впровадження IT-технологій - пріоритети Київського університету права НАН України

Киевский университет права - логотипНині на ринку праці особливе значення мають знання, навички та досвід. Фахівець XXI століття - це людина, яка вільно володіє сучасними інформаційними технологіями, постійно підвищує і вдосконалює свій професійний рівень. Київський університет права НАН України (КУП НАНУ) постійно намагається віднайти шляхи кардинального оновлення організації та змісту надання освітніх послуг у галузі права та міжнародних відносин, впроваджувати новітні та креативні підходи в освітянській діяльності.

 

Сучасний КУП НАНУ живе в якісно нових умовах, у світі електронних технологій. Більшість наших студентів розуміють і відчувають вплив нового електронного середовища. Їх інтерес, захоплення комп'ютерними технологіями необхідно використовувати для інтеграції медіа-освіти у навчальний процес. Разом із тим включення інформаційних технологій у цей процес допоможе викладачам організувати різні форми навчально-пізнавальної діяльності на лекціях із вивчення різних галузей права, зробити активною і цілеспрямованою самостійну роботу студентів. Це й засіб доступу до навчальної інформації, що забезпечує можливості пошуку, збору та роботи з джерелами інформації, у тому числі, у мережі Інтернет, а також спосіб доставки і зберігання інформації.

Фото на згадку по завершенні Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні"Використання інформаційних технологій у житті Університету, зокрема у навчальному процесі дає змогу підвищити якість підготовки та викладання навчального матеріалу, підсилити освітні ефекти, створити викладачу додаткові можливості для побудови індивідуальних "освітніх траєкторій" студентів. Інформаційні технології дадуть змогу реалізувати диференційований підхід до студентів з різним рівнем підготовки. Саме інтерактивні навчальні програми, засновані на гіпертекстовій структурі й використанні мультимедійних курсів, сприяють створенню адаптивної системи одночасного навчання студентів-правознавців, що мають різні здібності та можливості. За умови системного використання інформаційних технологій у навчальному процесі у поєднанні з традиційними методами навчання можна значно підвищити ефективність юридичної освіти.
У рамках оптимального використання засобів інформаційних технологій для навчання юридичним дисциплінам у цьому навчальному році викладачі КУП НАНУ мають можливість практичної реалізації способів оптимізації навчального процесу при використанні засобів ІТ для комплекс-ного розв'язання освітніх, виховних і розвиваючих завдань. Це - використання різних типів електронних засобів навчального призначення, які активізують навчання; формування у студентів навиків самостійного опанування знань, розвиток навиків пошуку, збору і обробки інформації в мережі Інтернет; стимулювання позитивної мотивації студентів за рахунок інтеграції всіх форм наочності, здійснення навчальної діяльності з негайним зворотнім зв'язком і розвиненою системою допомоги тощо.

На лекціях для більшої ефективності викладачі університету мають можливість використовувати наочні матеріали, відео-екскурсії, інтерактивні моделі, фотографії, ілюстрації об'єктів, проектуючи їх на великий екран за допомогою LCD-проекторів, які розміщенні у всіх лекційних аудиторіях.
Інший напрям використання інформаційних технологій пов'язаний з можли-вістю використання мережі для здійснення віртуальних занять з різних галузей права, можливістю спостерігати за проведенням судових засідань та в режимі он-лайн спілкуватися з викладачами з інших уні-верситетів як в Україні, так і за кордоном, проведення он-лайн майстер-класів видатних вітчизняних та закордонних науковців, як у самому університеті, так і за його межами.

З 2010 року ми проводимо щорічно шість всеукраїнських та міжнародних нау-ково-практичних конференцій, які транслюються в режимі он-лайн.
Усі комп'ютери університету об'єднані у єдину структуровану локальну мережу, яка зв'язана зі світовою мережею Інтернет з високою швидкістю доступу до інформаційних ресурсів. Функціонують 4 публічні точки доступу до мережі Wi-Fi, забезпечено постійний і безкоштовний доступ до мережі Інтернет студентів, викладачів та працівників університету. Своєчасне інформування про події, заходи та досягнення КУП НАНУ забезпечує побудована телемережа плазмових панелей.
Індивідуальну роботу студентів на комп'ютерах, проведення практичних робіт в університеті забезпечують комп'ютерні класи. Крім того, створені мультимедійні лекційні аудиторії, які оснащені сучасними технічними засобами навчання: мультимедійними проекторами, акустичними системами, автоматизованими робочими місцями викладача та студентів, забезпечено можливість демонстрації навчальних матеріалів на будь-яких носіях, кожне робоче місце підключене до мережі Інтернет.

У режимі мультимедійних презентацій проводяться лекції, відбувається захист дипломних та магістерських робіт.

Відповідно до Закону України "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на Майстер-клас Е. Сомерса, директора Морського інституту Університету м. Гент, завідувача кафедри міжнародного морського права Гентського університету (Бельгія)2007-2015 роки" та Концепції розвитку КУП НАНУ у цьому році відбулося створення двох мультимедійних аудиторій для упровадження інноваційних комп'ютерних технологій, які відповідають викликам сучасного інформаційного суспільства: кабінет інтерактивного тестування і кабі-нет інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечує високий рівень якості юридичної освіти, допомагає по-ліпшити контроль за рівнем підготовки студентів.
Завданнями створення кабінетів стало забезпечення технічних і методичних передумов для формування інформаційної культури студентів, навчальної діяльності студентів засобами новітніх технологій, наступності між рівнями освіти, єдності між теоретичними і практичними складовими змісту освіти.

Кабінет інтерактивного тестування сприяє: можливості перескладати пропущені заняття у зручний час (заліки, контрольні), економії часу викладачів на приймання пропусків (перескладань), заощадженню часу на проведення контрольних опитувань студентів, усуненню "людського" фактору у проведенні оцінювання знань студентів. У кабінеті використовується програма тестування на базі системи "Moodle".

Кабінет інформаційно-комунікаційних технологій призначений для формування інформаційно-освітнього і культурного середовища, яке створюється з використанням апаратно-програмних засобів інформаційно-комунікаційних технологій та інших сучасних засобів навчання, забезпечує iнтерактивну взаємодiю викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi. Заняття у цьому кабінеті забезпечують формування у студентів сучасної інформаційної картини світу, умінь і навичок використання інформаційних технологій як важливої складової продуктивної діяльності громадянина в сучасному інформаційному суспільстві, творчої особистості, розвиток у студентів теоретичного мислення.
В університеті широко використовується електронна (дистанційна) форма навчання, яку часто називають "освітою протягом усього життя" через те, що більшість тих, хто навчається, - дорослі люди. Багато хто з них вже має вищу освіту, проте через необхідність підвищення кваліфікації або розширення сфери діяльності у багатьох виникає потреба швидко і якісно засвоїти нові знання і набути навички роботи. Електронна форма навчання та доступ до освітніх ресурсів університету реалізується через освітній веб-портал, на якому розміщене віртуальне навчальне середовище Moodle.

Під час модульного контролю в аудиторії інтенсивного тестуванняУ травні відбулося відкриття ще одного корпусу на території КУП НАНУ, який також підключено до мережі Wі-Fі. Тут розміщені Інтернет-кафе, сучасний копі-центр, юридична клініка "Фенікс", студентський парламент та книжковий магазин.

Тільки при постійному, системному та методичному пошуку шляхів оптимізації освітньої, наукової, інформаційної складової Київського університету права НАН України ми можемо майбутній розвиток університету робити керованим. І в цьому аспекті, без сумніву, керованим повинен бути й процес розвитку юридичної освіти.


Адреса: 03142, м. Київ,
вул. Академіка Доброхотова, 7-а,
ст. м. «Житомирська»

Тел.: 424-33-35, 239-64-38

E-mail: kul@kul.kiev.ua
www.kul.kiev.ua

Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України АД №072657 від 10.09.2012 р.

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!