Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ХНУ, Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1805

Інформація про внз:

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна - один із найстаріших університетів Східної Європи (VI рівень акредитації), заснований у листопаді 1804 року за ініціативою видатного просвітителя В. Н. Каразіна, згідно із грамотою Олександра І.

Відкриття університету відбулося 29 січня 1805 року. Університет вписав багато яскравих сторінок в історію українського національного відродження ХІХ-ХХ століть, перетворивши Харків на великий науковий і культурний центр, який по праву займає вищі шаблі всеукраїнських рейтингів серед класичних університетів і добре відомий далеко за межами України.

Історія Харківського національного університету є невід'ємною частиною інтелектуальної, культурної та духовної історії України. З ним пов'язані імена таких всесвітньовідомих учених, науковців та просвітителів як П. П. Гулак-Артемовський, О. М. Ляпунов, М. І. Костомаров, М. П. Барабашов, М. М. Бекетов, Д. І. Багалій, А. М. Краснов, М. В. Остроградський, В. А. Стеклов, О. О. Потебня, О. В. Погорєлов та багато-багато інших.

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна - єдиний в Україні, де навчалися і працювали три лауреати Нобелівської премії - біолог Ілля Мечников, економістСемен Кузнець, фізик Лев Ландау. Почесними членами та почесними докторами університету в різні часи було обрано визначних діячів науки та культури різних країн: І. В. Гете і О. Гумбольдта, Івана Франка і Лева Толстого, П. П. Семенова-Тян-Шанського та інших. Серед почесних докторів університету - перший президент України Михайло Грушевський.

З університетом пов'язане видання перших вітчизняних газет і часописів, створення перших наукових товариств.

Становлення Харкова як крупного промислового, наукового, культурного центру відбулося завдяки діяльності університету. Багато вулиць міста названо на честь професорів, науковців, вихованців університету.

Університет стояв у витоків усієї вищої освіти Харківщини. Від нього походять Національна юридична академія, Національна фармацевтична академія, Харківський медичний університет, Харківський педагогічний університет, Харківська зооветеринарна академія, Харківська академія культури, Харківський економічний університет та інші вищі навчальні заклади.

Сьогодні університет має 21 факультет. На факультетах, у Центрі міжнародної освіти, у Центрі довузівської підготовки навчається майже 15 тисяч студентів та слухачів, 400 аспірантів, працює до 1 500 викладачів і наукових співробітників, серед яких понад 300 докторів наук, професорів та майже 1 000 кандидатів наук, доцентів.

В університеті працює 20 академіків і членів-кореспондентів НАН та галузевих академій України і 50 лауреатів Державної премії. Активно діє понад 20 всесвітньо відомих наукових шкіл, працює 19 спеціалізованих рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій. Щорічно вченими університету публікується близько 60-65 монографій, збірників наукових праць, понад 2 тисяч статей та тез доповідей, проводиться 20-25 міжнародних конференцій.

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна є головною науковою організацією кількох міжнародних космічних програм. Науковці університету співпрацюють за міжнародними програмами з ученими США, Канади, Німеччини, Туреччини, Китаю, Японії, Швейцарії, Болгарії, Англії та інших країн світу.

У жовтні 1999 року Харківському університетові надано статус "національного" і присвоєно ім'я його засновника - В. Н. Каразіна. Із 2003 року згідно з Указом Президента України Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна має найвищий статус самоврядного (автономного) державного вищого навчального закладу. У лютому 2010 року згідно Постанови Кабінету Міністрів України Харківському національному університету імені В. Н. Каразіна надано статус дослідницького університету.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна здійснює широку програму міжнародного співробітництва, є активним членом міжнародної спільноти провідних європейських та світових університетів. Він здійснює угоди про співробітництво з 61 організаціями-партнерами у 25 країнах світу. Разом з іншими провідними університетами Європи підписав у 1988 році Велику Хартію університетів, яка започаткувала Болонський процес.

Університет є співзасновником Євразійської Асоціації університетів, входить до Всесвітньої та Європейської Асоціацій університетів, Асоціації Європейської мережі ядерної освіти.

У січні 2005 року Харківський університет відзначив 200-річчя від дня його відкриття.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

Біологічний факультет
Кафедри:

 • Біохімії
 • Ботаніки та екології рослин
 • Генетики та цитології
 • Зоології та екології тварин
 • Мікології та фіто-імунології
 • Молекулярної біології та біотехнології
 • Фізіології людини та тварин
 • Фізіології та біохімії рослин і мікроорганізмів

Станції:

 • Біологічна станція
 • Лабораторія екології водних організмів
 • Гербарій CWU

Факультет геології, географії, рекреації і туризму
Кафедри:

 • Гідрогеології
 • Геології
 • Мінералогії, петрографії та корисних копалин
 • Соціально-економічної географії та регіонознавства
 • Фізичної географії і картографії

Екологічний факультет
Кафедри:

 • Екології та неоекології
 • Екологічної безпеки та екологічної освіти
 • Моніторингу довкілля та природокористування

Лабораторії:

 • Лабораторія еколого-аналітичних досліджень
 • Лабораторія еколого-токсикологічних досліджень

Економічний факультет
Кафедри:

 • Економіки та менеджменту
 • Економічної кібернетики та прикладної економіки
 • Економічної теорії та економічних методів управління
 • Міжнародної економіки та світового господарства
 • Маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
 • Математичних методів в економіці
 • Статистики, обліку та аудиту
 • Фінансів та кредиту

Факультет іноземних мов
Кафедри:

 • Англійської мови
 • Англійської філології
 • Ділової іноземної мови та перекладу
 • Методики та практики викладання іноземної мови
 • Німецької та французької мов
 • Німецької філології та перекладу
 • Романської філології та перекладу
 • Східних мов та міжкультурної комунікації
 • Теорії та практики перекладу англійської мови

Історичний факультет
Кафедри:

 • Історії стародавнього світу та середніх віків
 • Історії Східної Європи
 • Історії України
 • Історіографії, джерелознавства та археології
 • Нової та новітньої історії

Лабораторії:
Лабораторія історичної інформатики

Музеї:

 • Археології та етнографії Слобідської України
 • Історії університету

Факультет комп'ютерних наук
Кафедри:

 • Електроніки і управляючих систем
 • Моделювання систем і технологій
 • Теоретичної і прикладної системотехніки
 • Штучного інтелекту та програмного забезпечення
 • Безпеки інформаційних систем і технологій

Центр Інформаційних технологій

Факультет математики і інформатики
Кафедри:

 • Вищої математики та інформатики
 • Прикладної математики
 • Теоретичної та прикладної інформатики
 • Фундаментальної математики

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу
Кафедри:

 • Міжнародних економічних відносин
 • Міжнародного бізнесу та економічної теорії
 • Міжнародного права
 • Туристичного бізнесу

Центр Інноваційних методів освіти

Медичний факультет
Кафедри:

 • Акушерства та гінекології
 • Анатомії людини
 • Внутрішньої медицини
 • Гігієни та соціальної медицини
 • Загальної і клінічної імунології та алергології
 • Загальної практики-сімейної медицини
 • Загальної та клінічної патології
 • Педіатрії
 • Психіатрії, наркології, неврології та медичної психології
 • Хірургічних хвороб
 • Хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії

Факультет психології
Кафедри:

 • Загальної психології
 • Педагогіки
 • Прикладної психології
 • Психологічного консультування і психотерапії

Лабораторії:
Науково-дослідна лабораторія розвитку особистості
Навчальна лабораторія психодіагностики

Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем
Кафедри:

 • Квантової радіофізики
 • Космічної радіофізики
 • Молекулярної та медичної біофізики
 • Прикладної електродинаміки
 • Теоретичної радіофізики
 • Фізики надвисоких частот
 • Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

Науково-дослідна лабораторія квантової біології та квантової медицини

Радіофізична обсерваторія

Соціологічний факультет
Кафедри:

 • Медіа-комунікацій
 • Методів соціологічних досліджень
 • Політичної соціології
 • Прикладної соціології та соціальних комунікацій
 • Соціології
 • Соціології управління та соціальної роботи

Фізико-енергетичний факультет
Кафедри:

 • Інформаційних технологій у фізико-енергетичних системах
 • Безпеки життєдіяльності
 • Теплофізики та молекулярної фізики
 • Фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології

Фізико-технічний факультет
Кафедри:

 • Матеріалів реакторобудування та фізичних технологій
 • Прикладної фізики та фізики плазми
 • Теоретичної ядерної фізики та вищої математики імені О. І. Ахієзера
 • Ядерної та медичної фізики

Фізичний факультет
Кафедри:

 • Астрономії та космічної інформатики
 • Вищої математики
 • Експериментальної фізики
 • Загальної фізики
 • Теоретичної фізики імені академіка І. М. Ліфшиця
 • Фізики кристалів
 • Фізики низьких температур
 • Фізики твердого тіла
 • Фізичної оптики

Проблемна лабораторія фізики низьких температур

Спецрада Д 64.051.03

Гелієва зріджувальна станція

Філологічний факультет
Кафедри:

 • Історії зарубіжної літератури та класичної філології
 • Історії російської літератури
 • Історії української літератури
 • Журналістики
 • Загального та прикладного мовознавства
 • Російської мови
 • Української мови

Філософський факультет
Кафедри:

 • Валеології
 • Політології
 • Теорії культури і філософії науки
 • Теоретичної і практичної філософії
 • Українознавства

Центр українських студій імені Д. І. Багалія

Хімічний факультет
Кафедри:

 • Неорганічної хімії
 • Органічної хімії
 • Прикладної хімії
 • Фізичної хімії
 • Хімічної метрології
 • Хімічного матеріалознавства


Юридичний факультет
Кафедри:

 • Державно-правових дисциплін
 • Конституційного і муніципального права
 • Кримінально-правових дисциплін
 • Міжнародного і європейського права
 • Цивільно-правових дисциплін

Юридична клініка

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна проводить набір освітнього ступеню "бакалавр", "магістр" за спеціальностями:

 • Історія та археологія
 • Культурологія
 • Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
 • Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька
 • Філологія. Класичні мови та літератури (переклад включно)
 • Філологія. Прикладна лінгвістика
 • Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша - іспанська
 • Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька
 • Філологія. Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша - польська
 • Філологія. Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська
 • Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша - арабська
 • Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська
 • Філологія. Українська мова та література
 • Філософія
 • Журналістика
 • Журналістика (Медіакомунікації та зв'язки з громадськістю)
 • Біологія
 • Кібербезпека
 • Комп'ютерна інженерія
 • Комп'ютерні науки
 • Соціальна робота
 • Богослов'я
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Облік і оподаткування
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • Публічне управління та адміністрування
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Географія
 • Екологія
 • Науки про Землю
 • Прикладна фізика та наноматеріали
 • Фізика та астрономія
 • Хімія
 • Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
 • Мікро- та наносистемна техніка
 • Готельно-ресторанна справа
 • Туризм
 • Економіка
 • Політологія
 • Психологія
 • Соціологія
 • Право
 • Математика
 • Прикладна математика
 • Біотехнології та біоінженерія
 • Міжнародне право
 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
 • Міжнародні економічні відносини

В університеті діє аспірантура та докторантура.

Інформація для абітурієнта

До складу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна входить Каразінська школа бізнесу, а також Інститут післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання.

Додаткова інформація:
В університеті з 1808 року функціонує астрономічна обсерваторія, яка є однією з провідних астрономічних установ України, де проводяться фундаментальні і прикладні дослідження з фізики Сонця, планет, астероїдів, комет і супутників.

Ботанічний сад університету було засновано в 1804 році. Це найстаріший в Україні Ботанічний сад, який є державним заповідником і в якому зібрана унікальна колекція рослин, представників різних ботаніко-географічних зон усього світу.

Музей Природи університету заснований в 1807 році і є одним із найстаріших вузівських музеїв світу. Щороку музей відвідує понад 22 тисячі екскурсантів. У 23 залах музею (площею 2 тис. кв. м) розміщено близько 250 тис. експонатів за такими розділами: походження людини, дарвінізм, зоологія, геологія.

При університеті діє Музей археології, колекція якого налічує близько 150 тисяч одиниць зберігання.

Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету заснована 30 січня 1805 року. За рішенням Міністерства культури України (1987 р.) вона визнана установою, що має особливе громадське значення. Загальний фонд бібліотеки нараховує 3,5 млн. примірників, серед них - 50 000 унікальних видань (17 інкунабул, понад 1000 рукописів, 300 палеотипів; прижиттєві видання класиків світової літератури, науки та культури).

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна в Харкові, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Місцезнаходження і контакти

 • Місто: м. Харків
 • Адреса: майдан Свободи, 4
 • Телефони: 0577051247, 7075255, 7051248

Додаткова інформація

 • Підготовчі курси: так
 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так
 • Військова кафедра: так
 • Гуртожиток: так
 • Друга вища освіта: так
 • Аспірантура: так
 • Докторантура: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

25.04.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Пошук навчального закладу

Университеты. Академии. Институты: Справочник вузов III-IV уровня vish
аккредитации с ценами на обучение. В помощь абитуриенту - все статьи раздела

Вы можете выбрать интересующую вас специальность, сравнить программы государственного и частного образования, узнать стоимость обучения и условия поступления, ознакомиться с вариантами дистанционного или заочного обучения.