s-osvita.com.ua НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ Університети, Академії, Інститути (довідник) Івано-Франківська область Карпатський інститут інформатики та підприємництва ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»


Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ІФНТУНГ, Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1967

Інформація про внз:

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) - базовий вищий навчальний заклад нафтогазового профілю Міністерства освіти і науки України.
Університет реорганізовано з Івано-Франківського інституту нафти і газу, утвореного у 1967 році на базі загально-технічного факультету Львівського політехнічного інституту. Указом Президента України у 2001 році університету надано статус Національного.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу має IV рівень акредитації і готує фахівців для нафтогазової та інших галузей народного господарства, офіцерів Збройних сил, кандидатів та докторів наук, надає послуги з післядипломної підготовки та перепідготовки спеціалістів, в тому числі для внутрішньої та міжнародної сертифікації персоналу нафтогазової промисловості, здійснює науково-дослідну, інноваційну та видавничу діяльність, розвиває міжнародне співробітництво.

Університет одним з перших в Україні став учасником експерименту щодо приєднання до Болонського процесу, в якому підготовка спеціалістів здійснюється за визнаними світовою громадськістю освітньо-кваліфікаційними рівнями - бакалавр, спеціаліст, магістр, що робить ВНЗ привабливим для абітурієнтів. На основі підписаних міждержавних угод із Алжиром, В'єтнамом, Гвінеєю, Іраном, Йорданією, Камеруном, Китаєм, Індією, Польщею, Туркменістаном, Азербайджаном та низкою інших держав світу в університеті ведеться підготовка іноземних студентів.
У світі якісної трансформації індустріального суспільства в постіндустріальне, стрімкого розвитку інформаційних та нанотехнологій, ключовим інструментом суспільних змін є наука та якісна освіта. Вся діяльність університету спрямована на задоволення освітніх потреб особи, суспільства, держави та на забезпечення поступального розвитку нафтогазового комплексу і економіки України в цілому.
Серед головних засад діяльності університету:

 • неперервність освіти, її системність та систематичність;
 • інноваційність змісту освіти;
 • єдність фундаментальності та фаховості змісту освіти;
 • корпоративність, партнерство всіх учасників освітянської діяльності в університеті;
 • гнучкість освітянської діяльності;
 • наявність ефекту спів-навчання (peer effect);
 • діяльність принципів навчання.

Сьогодні в університеті функціонує 9 інститутів, навчально-науково-виробничий комплекс, що об'єднує 30 навчальних закладів I-III рівнів акредитації, кафедра військової підготовки. В університеті та чотирьох його коледжах навчається понад 10 000 студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання (24 напрями підготовки, 32 спеціальності). Навчальний процес забезпечують майже тисяча 1000 викладачів: 104 доктори наук, професори, 442 кандидати наук, доценти, серед яких 20 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки.
В університеті сформовано 17 наукових шкіл, 28 науково-дослідних лабораторій, науково-навчальний центр, 3 науково-дослідницькі центри, науково-освітній центр "Сланцевий газ", науково-навчальний центр "Енергоефективні технології в системах видобування, транспортування та зберігання газу", працюють понад 500 винахідників, діє студентський осередок асоціації нафтових інженерів. Сьогодні ІФНТУНГ входить у сімку університетів, які мають у своєму штаті академіків НАНУ. На часі головним завданням університету є здобуття статусу дослідницького. На сьогодні ми працюємо над важливою проблемою забезпечення енергетичної безпеки держави через збільшення власного видобутку газу.
В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу постійно ведеться робота над зміцненням матеріально-технічної бази, відкриваються численні науково-дослідні лабораторії, поглиблюється співпраця з великими виробничими підприємствами України та світу. Після закінчення нашого університету перед молоддю відкривається перспектива отримання цікавої високооплачуваної роботи, творчого застосування практичних знань для ефективного вирішення складних виробничих і життєвих завдань.
Центр міжнародного співробітництва університету виконує роботу з розширення міжнародної співпраці. В Університеті укладаються нові і продовжуються угоди з іноземними установами, що працюють в галузі науки і техніки, які стосуються виконання спільних науково-дослідних робіт та співпраці в галузі підготовки спеціалістів.
Відділ продовжує приймати активну участь у пошуку фінансування для міжнародних проектів від Європейської комісії та проектів в рамках транскордонної система співробітництва. Щороку студенти університету мають можливість проходити стажування в університетах і компаніях закордоном.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

Інститут архітектури, будівництва і туризму

 • Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки
 • Кафедра архітектурного проектування
 • Кафедра будівельної механіки
 • Кафедра основ архітектури
 • Кафедра туризму

Інститут геології та геофізики

 • Кафедра геології та розвідки нафтових і газових родовищ
 • Кафедра нафтогазової геофізики
 • Кафедра основ геології та екології
 • Кафедра економічної геології
 • Кафедра геотехногенної безпеки та геоінформатики

Інститут нафтогазової інженерії

 • Кафедра безпеки життєдіяльності
 • Кафедра буріння нафтових і газових свердловин
 • Кафедра нафтогазової гідромеханіки
 • Кафедра розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ
 • Кафедра спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ
 • Кафедра транспорту і зберігання нафти і газу

Інженерно-екологічний інститут

 • Кафедра інженерної геодезії
 • Кафедра екології
 • Кафедра загальної та прикладної фізики
 • Кафедра землевпорядкування та кадастру
 • Кафедра хімії

Інститут інженерної механіки

 • Kaфедра нафтогазового обладнання
 • Кафедра автомобільного транспорту
 • Кафедра зварювання конструкцій та відновлення деталей машин
 • Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва
 • Кафедра механіки машин
 • Кафедра прикладної механіки

Інститут інформаційних технологій

 • Кафедра інформатики
 • Кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем
 • Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій
 • Кафедра вищої математики
 • Кафедра комп'ютерних систем і мереж
 • Кафедра Математичних методів в інженерії
 • Кафедра: Програмне забезпечення автоматизованих систем

Інститут економіки та управління в нафтогазовому комплексі

 • Кафедра економіки підприємства
 • Кафедра економіки природокористування та організації виробництва
 • кафедра маркетингу і контролінгу
 • Кафедра менеджменту і адміністрування
 • Кафедра обліку і аудиту
 • Кафедра теорії економіки та управління
 • Кафедра фінансів

Центр розвитку підприємництва "Бізнес інкубатор"

Енергетичний інститут

 • Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки
 • Кафедра електропостачання та електрообладнання промислових підприємств
 • Кафедра електротехніки
 • Кафедра енергетичного менеджменту та технічної діагностики
 • Кафедра методи та прилади контролю якості і сертифікації продукції

Інститут гуманітарної підготовки та державного управління

 • Кафедра історії та політології
 • Кафедра англійської мови
 • Кафедра документознавства та інформаційної діяльності
 • Кафедра публічного управління та адміністрування
 • Кафедра соціальних комунікацій і права
 • Кафедра фізичного виховання і спорту
 • Кафедра філології та перекладу
 • Кафедра філософії

Спеціальності/спеціалізації освітнього ступеня бакалавра (на основі ПЗСО):
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
101 Екологія
183 Технології захисту навколишнього середовища
193 Геодезія та землеустрій
191 Архітектура та містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія
242 Туризм
103 Науки про Землю

 • - геологія нафти і газу;
 • - геофізика;
 • - геоінформатика
 • - інженерна геологія та гідрогеологія

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)
281 Публічне управління та адміністрування
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
076 Підприємництво торгівля та біржова діяльність
121 Інженерія програмного забезпечення
123 Комп'ютерна інженерія
126 Інформаційні системи та технології
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 • - автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
 • - комп'ютеризовані системи управління та автоматики

172 Телекомунікації та радіотехніка
184 Гірництво
185 Нафтогазова інженерія та технології

 • - видобування нафти і газу
 • - газонафтопроводи та газонафтосховища

131 Прикладна механіка
274 Автомобільний транспорт
185 Нафтогазова інженерія та технології

 • - обладнання нафтових і газових промислів

185 Нафтогазова інженерія

 • - забезпечення військ (сил) ракетним паливом, пальним та мастильними матеріалами

Особи, які здобули ступінь бакалавра за відповідним напрямом підготовки і отримали диплом бакалавра, незалежно від джерел фінансування, року та форм здобуття освіти, беруть участь у загальному конкурсі згідно з отриманим конкурсним балом для здобуття ступеню магістра.
Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти державного бюджету, можуть здобувати ступінь магістра за кошти фізичних, юридичних осіб.
Особи можуть вступити до університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (магістра), ОКР спеціаліста, здобутого за іншим напрямом підготовки (спеціальністю), за умови успішного проходження додаткового вступного випробування. Для такої категорії осіб університет встановлює додаткові вимоги у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Інформація для абітурієнта

Коледжі і ліцеї Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу:

 • Бурштинський енергетичний коледж ІФНТУНГ
 • Калуський коледж економіки, права, та інформаційних технологій
 • Коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
 • Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради

В університеті діє військова кафедра.
Основними завданнями кафедри військової підготовки є:

 • підготовка військових фахівців служби пально-мастильних матеріалів для проходження військової служби за контрактом на офіцерських посадах Збройних Сил України тактичного рівня за спеціальністю 185 "Нафтогазова інженерія та технології" за спеціалізацією "Забезпечення військ (сил) ракетним паливом, пальним та мастильними матеріалами" з терміном навчання 5.5 років ("студент" - 4 роки (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр") + "курсант" - 1,5 року (освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр").
 • підготовка офіцерів запасу для військових підрозділів, частин та з'єднань Збройних Сил України, які відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик відповідних військово-облікових спеціальностей.

Додаткова інформація:
В головному корпусі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу розташований Геологічний музей. Заснування музею датується 1873 роком. Експонати почали збирати при Технічній академії. Засновником музею став високоосвічений і талановитий геолог Юліан Медвецький. Колекції музею поповнювались завдяки придбанню експонатів на виставках, у музеях, в експедиціях і у приватних осіб в Боні, Парижі, Празі, Відні, Нью-Йорку, Фрайберзі, Дрездені, Страсбурзі, Філадельфії тощо. За 140-річний час існування музею було зібрано багато взірців з усього світу. Робота геологічного музею тісно пов'язана з навчальним процесом, максимально сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців. Цій меті служить і структура музею, відділи якого представлені систематичними колекціями.

Науково-технічна бібліотека Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - одна з найбільших вузівських бібліотек України. Бібліотечний фонд становить понад 1 млн. 230 тис. примірників різних видань, комплектування якого здійснюється при безпосередній співпраці з викладачами університету.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) в Івано-Франківську, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Address

 • Місто: м. Івано-Франківськ
 • Адреса: вул. Карпатська, 15
 • Телефони: (03422) 4 21 39 ф, 4 24 53, 4 22 64

Contact

 • Підготовчі курси: так
 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так
 • Військова кафедра: так
 • Гуртожиток: так
 • Друга вища освіта: так
 • Аспірантура: так
 • Докторантура: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

29.05.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Університети. Академії. Інститути: Довідник ЗВО III-IV рівня vish
акредитації з цінами на навчання. На допомогу абітурієнту - всі статті розділу

Ви можете вибрати цікаву для вас спеціальність, порівняти програми державної і приватної освіти, дізнатися вартість навчання та умови вступу, ознайомитися з варіантами дистанційного або заочного навчання.